Allplan Prefabrykacja

Ściana masywna

Jak długo ściany masywne będą stosowane w budownictwie, tak długo będzie zapotrzebowanie na systemy CAD generujące dane dla produkcji. Technika projektowania ścian masywnych w Allplanie jest identyczna jak dla ścian podwójnych. W rzeczy samej ściany masywne mają wysoki stopień kompleksowości odnośnie geometrii, połączeń, element ów gotowych i zbrojenia.
Pod pojęciem ściana masywna rozumiemy prefabrykat z betonu lekkiego, komórkowego lub ciężkiego. Na budowie betonuje się połączenia między prefabrykatami.

Allplan ściana masywna w codziennej praktyce

Wprowadzenie rzutu - szybko i bez komplikacji

    Przejęcie geometrii z innego programu metodą Drag and Drop,
     szczególnie z formatu DXF/DWG, ale również ze zbiorów plotu lub
     PDF.
    Szybkie i nieskomplikowane funkcje do zamiany rzutu 2D na 
     rysunek 3D  jak autościana, lub obiekty jak ściana, dźwigar, 
     otwór itp.
    Wprowadzanie otworów, drzwi, okien jako obiektów specyficznych,
      elementów gotowych etc..
    Wprowadzenie informacji dla produkcji (magnesy, szalunki,
     odstępy...)

Prefabrykacja z inteligentnymi obiektami

Krok po kroku lub w przypadku dobrze skonfigurowanych parametrów dla konkretnego zakładu produkcyjnego jedną komendą powstaje model prefabrykowanego obiektu, zawierającego pełne informacje o projektowanych prefabrykatach.
Każdy obiekt jak np. ściana czy otwór obok informacji o geometrii posiada informacje o dalszych właściwych dla prefabrykatu cechach.

    Każdy obiekt posiada informację dla produkcji dotyczące np.
     szalunku.  Umożliwia to nie tylko oszczędność czasu, lecz również
     wyklucza  błędy przy projektowaniu szalunków dla konkretnego
     prefabrykatu. 
    Każdy obiekt zawiera informację dotyczące o gabarytach ( objętość
     powierzchnia.., umożliwiające kontrolę ilości i kosztów produkcji
     danego obiektu.
    Każdy obiekt zawiera informacje umożliwiające dowolny sposób
     przedstawiania (rzuty, izometria, animacja, przekroje)
    Każdy obiekt zawiera informacje o regułach zakładu
     produkcyjnego, dotyczących współpracy z innymi obiektami.
     Umożliwia np. automatyczne dopasowanie otworów do
     modyfikowanych spadków połaci dachowych.

Z kompleksową geometrią i zróżnicowanymi płaszczyznami oraz spadkami, można modelować obiekt przy pomocy techniki płaszczyzn. Zmiana parametrów płaszczyzn powoduje dopasowanie projektowanych płaszczyzn do zadanych wartości oraz dopasowanie prefabrykatów do oczekiwanych form.

 >> Od rysunku do inteligentnych obiektów

Perfekcyjna dokumentacja

    Perfekcyjne i bogate funkcje do opisu i wymiarowania
    Dynamiczne obrazy tekstu z automatycznie dopasowaną skalą
    Konfigurowalne opisy prefabrykatów
    Numerowanie płyt wg ustalonych kryteriów

>> Widoki skojarzone dla kontroli wymiarów

Podział

    Automatyczne połączenia węzłów, wymiana węzłów
    Automatyczny podział na elementy ścienne
    Dowolne naprzemienne projektowanie ścian podwójnych i
     masywnych
    Podział z uwzględnieniem reguł zakładu i budowy: stanowisko
     dźwigu, elementy konstrukcji (fuga obok drzwi etc..)

>> Elementy gotowe w prefabrykatach

Zbrojenie

Zbrojenie elementów stropu przebiega w pełni automatycznie. W katalogach znajdują się odpowiednie ustawienia parametrów rozkładu zbrojenia lub siatek zbrojonych. Użytkownik ma możliwość wprowadzania zbrojeń dodatkowych w zależności od potrzeb (obszary wokół otworów, uwzględnianie trzęsień ziemi etc..)

    Automatyczne generowanie zbrojenia
    Obustronne zbrojenie zamków
    Makra zbrojeniowe dla otworów
    Makra zbrojeniowe dla przypadków trzęsienia ziemi

Wyniki

    Rysunki poglądowe, montażowe
    Automatycznie generowane rysunki produkcyjne dla każdego
     prefabrykatu
    Listy stali zbrojeniowej, prętów giętych, elementów gotowych,
     ilościowe
    Dane dla przygotowania produkcji, produkcji i systemów ERP

 

 

  Start
Programy
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Systemy stropowe
Systemy ścienne
Ściana podwójna
Ściana masywna
Panel Sandwich
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum